LĨNH VỰC KINH DOANH

- Xuất - nhập khẩu hóa chất

- Vận tải hóa chất

- Tư vấn thiết kế xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải

- Sản xuất - kinh doanh hóa chất

…………………..